1

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?

 • A

  Nhà thầu thiết kế

 • B

  Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực

 • C

  Nhà thầu thiết kế hoặc tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực

 • D

  Người quyết định đầu tư