1

Chủ đầu tư có trách nhiệm thế nào trong công tác khảo sát xây dựng?

 • A

  Kiểm tra hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

 • B

  Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng

 • C

  Đáp án a và b đúng

 • D

  Đáp án a hoặc b đúng