1

Để phân loại một khu vực cấu trúc địa chất nào đó theo RMR (Rock Macc Rating) người ta phải khảo sát bao nhiêu loại thông số địa chất?

 • A

   

  5

   

 • B

  6

   

 • C

  7

   

 • D

  8