1

Khi khảo sát lập thiết kế kỹ thuật tuyến đường, quy định phải đo dài chi tiết để đóng các cọc, chỉ cần đo một lần khớp vào H, cọc Km, quy định sai số cho phép fl = 1/ a. L,. fl sai số tính bằng mét, L chiều dài đo tính bằng mét, a giá trị cho dưới đây. Trong các phương án đưa ra chọn phương án đúng.

 • A

   

   fl = 1/100. L

   

 • B

  fl = 1/ 500. L

   

 • C

  fl = 1/ 1000. L

   

 • D

   fl = 1/ 1500. L