1

Khi khảo sát đường phải đo cao chi tiết các cọc để khớp với cao

độ các mốc, sai số giữa hai lần đo fh = a.     √L trong đó fh tính bằng mm, L khoảng cách giữa hai mốc tính bằng Km; a. giá trị cho dưới đây. Trong các phương án đưa ra chọn phương án đúng.

 • A

   

  fh = 20. L

   

 • B

  fh = 30. L

   

 • C

  fh = 40. L

   

 • D

  fh = 50. L