1

Các dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhóm nào yêu cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư?

 • A

  Dự án quan trọng quốc gia

 • B

  Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

 • C

  Dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công

 • D

  Cả 3 phương án trên