1

Độ tĩnh lặng của bể cảng được xác định từ

 • A

  Thời gian cảng có thể khai thác bình thường trong một năm.

 • B

   Thời gian lặng gió trong một năm.

 • C

  Thời gian sóng lặng trong năm.

 • D

  Thời gian sóng có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng chiều cao nào đó trong năm.