1

Dự án nào sau đây yêu cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng?

 • A

  Dự án quan trọng quốc gia

 • B

  Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B

 • C

  Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A

 • D

   Cả ba đáp án trên