1

Hiểu thế nào là khối lượng thể tích của cốt đất (Khối lượng thể tích khô):

 • A

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất ở trạng thái khô gió

   

 • B

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất chỉ có phần hạt rắn

   

 • C

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất có kết cấu và độ ẩm tự nhiên

   

 • D

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất khô, có kết cấu tự nhiên