1

Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng cần có những nội dung nào sau đây?

 • A

  Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

 • B

  Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng

 • C

  Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng

 • D

  Tất cả các nội dung ở trên