1

Trong tiêu chuẩn thiết kế mặt đường, phân ra mấy loại tầng mặt

đường (cấp mặt đường)?

 • A

   

  Chỉ có 1 loại tầng mặt đường

   

 • B

  Có 2 loại tầng mặt đường

   

 • C

  Có 3 loại tầng mặt đường

   

 • D

  Có 4 loại tầng mặt đường