1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054 – 2005, lưu lượng thiết kế là lưu lượng xe con được quy đổi từ các loại xe khác, thông qua mặt cắt trong ngày đêm, tính cho năm tương lai. Với đường cấp III, IV, năm tương lai quy định là năm nào trong các phương án sau?

 • A

   

  Năm thứ 10

   

 • B

  Năm thứ 15

   

 • C

  Năm thứ 20

   

 • D

  Năm thứ 25