1

Tiêu chuẩn kỹ thuật của các cấp đường sắt trên đường sắt lồng khổ 1435 mm với khổ 1000 mm là tiêu chuẩn nào?

 • A

  Tiêu chuẩn riêng dành cho đường sắt lồng

 • B

   Tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp tương ứng của đường sắt khổ 1000 mm

 • C

   Tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp tương ứng của đường sắt khổ 1435 mm

 • D

  Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường có số lượng tàu khai thác nhiều hơn