1

Bùn hoạt tính là:

 • A

  Bùn thu được từ các bể lắng trong dây chuyền xử lý nước thải.

 • B

  Bùn thu được từ các bể lọc trong dây chuyền xử lý nước thải.

 • C

  Bùn chứa các vi sinh vật trong nước thải.

 • D

  Bùn chứa các vi sinh vật có khả năng hấp thụ và phân hủy các chất bẩn trong nước thải.