1

Bể điều hòa nước thải là:

 • A

  Công trình để điều hòa sự dao động về lưu lượng của nước thải.

 • B

  Công trình để điều hòa sự dao động về nồng độ các chất bẩn của nước thải.

 • C

   Công trình để điều hòa sự dao động về lưu lượng của nước thải, nồng độ các chất bẩn hoặc nhiệt độ của nước thải.

 • D

  Công trình để loại bỏ các chất lơ lửng có trong nước thải.