1

Sai số trung bình vị trí mặt bằng của các vật cố định, quan trọng so với điểm khống chế đo vẽ gần nhất không vượt quá:

 • A

  0.15 mm trên bản đồ

   

 • B

  0.2 mm trên bản đồ

   

 • C

  0.3 mm trên bản đồ

 • D

  0.4 mm trên bản đồ