1

Hiểu thế nào là khối lượng thể tích tự nhiên của đất:

 • A

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất ở trạng thái khô gió

   

 • B

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất chỉ có phần hạt rắn

 • C

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất có kết cấu và độ ẩm tự nhiên

   

 • D

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất có độ ẩm tự nhiên