1

Trong quá trình thẩm định, trường hợp lựa chọn tổ chức thẩm tra phục vụ thẩm định, các bên phải tuân thủ quy định nào sau đây?

 • A

  Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư

 • B

  Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng

 • C

  Tuân thủ cả a và b

 • D

  Không cần tuân thủ nội dung nào ở trên