1

Tần suất mô hình mưa tưới thiết kế để xác định nhu cầu cấp nước cho hệ thống tưới được quy định là bao nhiêu cho các công trình từ cấp III trở lên?

 • A

  80%

 • B

  85%

 • C

  75%

 • D

  75% đến 85%