1

Sắp xếp thứ tự các công trình chính của hệ thống cấp nước cho

đúng:

 • A

   

  Khai thác, điều hoà, xử lý nước, vận chuyển và phân phối nước tới

  các đối tượng dùng nước.

   

 • B

  Khai thác, điều hoà, vận chuyển, xử lý nước và phân phối nước tới

  các đối tượng dùng nước.

   

 • C

  Khai thác, vận chuyển, điều hoà, xử lý nước và phân phối nước tới

  các đối tượng dùng nước.

   

 • D

  Khai thác, xử lý nước, điều hòa, vận chuyển và phân phối nước tới

  các đối tượng dùng nước.