1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN104: 2007 phân loại quảng trường trong đô thị thành mấy loại?

 • A

   

  Có 1 loại quảng trường.

   

 • B

  Có 2 loại quảng trường.

   

 • C

  Có 3 loại quảng trường.

   

 • D

  Có 4 loại quảng trường.