1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN104: 2007 phân loại đường phố trong đô thị thành mấy loại.?

 • A

   

  Có 4 loại đường đô thị

   

 • B

  Có 3 loại đường đô thị

   

 • C

  Có 2 loại đường đô thị

   

 • D

  Có 1 loại đường đô thị