1

Đối với dầm thép liên hợp các đặc trưng hình học để tính độ võng

được xét như thế nào?

 • A

   

  DC tính theo thép, DW và hoạt tải tính theo thép và bản hữu hiệu.

   

 • B

  DC tính theo thép, DW tính theo thép và toàn bộ bản, hoạt tải tính

  theo thép và bản hữu hiệu.

   

 • C

  DC tính theo thép,DW tính theo thép và bản hữu hiệu, hoạt tải tính

  theo thép và toàn bộ bản.

   

 • D

  DC tính theo thép, DW và hoạt tải tính theo thép và toàn bộ tiết diện bản.