1

Những dự án đầu tư xây dựng nào có thể được phân chia thành các dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư để quản lý thực hiện như một dự án độc lập?

 • A

  Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A

 • B

  Khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập

 • C

  Dự án nhóm B, C

 • D

  Cả 3 phương án a, b và c