1

Trọng tải tầu (DWT) được hiểu là

 • A

  Lượng hàng lớn nhất mà tầu chở được

 • B

  Tổng trọng lượng tầu và lượng hàng lớn nhất mà tầu chở được.

 • C

   Tổng trọng lượng tầu, nhiên liệu, nước ballast và lượng hàng lớn nhất mà tầu chở được.

 • D

  Trọng lượng tầu lớn nhất không kể hàng.