1

Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt cùng với phê duyệt thiết kế, dự toán hay phê duyệt riêng?

 • A

  Phê duyệt riêng với phê duyệt thiết kế

   

 • B

  Phê duyệt cùng với khi phê duyệt thiết kế

   

 • C

  Do người có thẩm quyền phê duyệt quyết định

   

 • D

  Chỉ dẫn kỹ thuật không phải phê duyệt