1

Tần suất dòng chảy lớn nhất để thiết kế chặn dòng trong một mùa

khô, không lớn hơn trị số nào đối với công trình cấp đặc biệt?

 • A

   

  1%

   

 • B

  2%

   

 • C

  5%

   

 • D

  10%