1

Sức kháng cắt của dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép bao

gồm những thành phần nào?

 • A

   

  Sức kháng cắt của tiết diện dầm thép và sức kháng cắt của cốt thép bản mặt cầu.

   

 • B

  Sức kháng cắt của dầm thép không xét bản bê tông.

   

 • C

  Sức kháng cắt của bản bụng dầm thép.

   

 • D

  Sức kháng cắt của bản bụng được tăng cường,