1

Các neo đinh liên kết trong dầm liên hợp được bố trí như thế nào trên mặt dầm thép?

 • A

   

  Bố trí thành hai hàng và theo từng nhóm, khoảng cách đinh trong

  nhóm bằng 6 lần đường kính đinh.

   

 • B

  Bố trí thành hai hàng chạy suốt chiều dài dầm theo bước đinh đều nhau bằng chiều dài dầm/số lượng đinh n.

   

 • C

  Bố trí thành hai hàng chạy suốt chiều dài dầm, bước đinh bố trí giảm dần từ giữa nhịp về hai phía đầu dầm theo giá trị lực cắt mỏi.

   

 • D

  Bố trí thành hai hàng chạy suốt chiều dài dầm theo bước đinh ≤600mm