1

Hãy cho biết nguyên lý tính mô men chảy My và mô men dẻo Mp giống nhau hay khác nhau?

 • A

   

  Giống nhau vì đều là tổng các mô men tác dụng riêng lẻ của các phần so với trục trung hòa.

   

 • B

  Khác nhau vì My = Fy*Sn còn Mp = ƩP idi

   

 • C

  Khác nhau vì My = MDC + MDW + MAD còn Mp = ƩP idi

   

 • D

  Giống nhau vì cả hai loại mô men đều tính theo ba thành phần M = MDC + MDW + ƩP idi, chỉ khác nhau ở vị trí trục trung hòa.