1

Ảnh hưởng của hiện tượng co ngót và từ biến đến ứng xử của dầm bê tông dự ứng lực được xét đến trong thiết kế như thế nào?

 • A

   

  Tính các mất mát ứng suất trước.

   

 • B

  Tính các mất mát ứng suất và độ võng tĩnh của dầm.

   

 • C

  Tính các mất mát ứng suất và phân phối lại nội lực trong dầm.

   

 • D

  Không gây ảnh hưởng đến dầm vì là hệ tĩnh định.