1

Việc phân loại công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây
dựng trên cơ sở tiêu chí nào?

 • A

  Theo công năng sử dụng

 • B

  Theo kiến trúc công trình

 • C

  Do người quyết định đầu tư quy định

 • D

  Do chủ đầu tư quy định