1

Chiều cao của khổ giới hạn trong hầm đường bộ là bao nhiêu?

 • A

  4750 mm

 • B

  4800mm

 • C

   4900mm

 • D

  5000mm