1

Tốc độ thiết kế của tuyến đường sắt là trị số tốc độ:

 • A

   Lớn nhất của đầu máy khai thác trên tuyến đường

 • B

   Áp dụng trong tính toán, thiết kế, xây lắp các cấu trúc thành phần của tuyến đường sắt

 • C

  Mà phương tiện giao thông đường sắt không được phép chạy quá

 • D

   Cả đáp án b và đáp án c