1

Độ bằng phẳng của mặt đường có thể dùng thước 3 mét để kiểm tra. Đối với mặt đường cấp cao A1 (bê tông nhựa, bê tông xi năng) thì quy định nào đúng trong các phương án sau:

 • A

  70% số khe hở dưới 3mm và 30% số khe hở phải dưới 5 mm.

 • B

  20% số khe hở dưới 3mm và 80% số khe hở phải dưới 5 mm.

 • C

  30% số khe hở dưới 3mm và 70% số khe hở phải dưới 5 mm

 • D

  40% số khe hở dưới 3mm và 60% số khe hở phải dưới 5 mm