1

Vận tốc lớn nhất của dòng nước thải trong cống bằng kim loại:

 • A

  Không quá 2 m/s.

 • B

  Không quá 4 m/s.

 • C

  Không quá 8 m/s.

 • D

   Không quá 10 m/s.