1

Sai số độ cao của điểm khống chế đo vẽ so với điểm độ cao cơ

sở gần nhất không được vượt quá:

 • A

  1/3 khoảng cao đều ở vùng núi

   

 • B

  1/6 khoảng cao đều ở vùng núi

   

 • C

  1/10 khoảng cao đều ở vùng núi

   

 • D

  1/12 khoảng cao đều ở vùng núi