1

Độ ẩm giới hạn chảy có thể được xác định bằng những phương pháp nào:

 • A

  Lăn đất thành que đường kính 3mm và bề mặt bắt đầu bị rạn nứt và

  đưa đi xác định độ ẩm

   

 • B

  Xác định bằng quả dọi thăng bằng, sau đó mang đi xác định độ ẩm

   

 • C

  Xác định theo phương pháp Casagrande, sau đó mang đi xác định độ ẩm

   

 • D

  Phương án b và c, nhưng kết quả được sử dụng khác nhau