1

Trường hợp nào khi điều chỉnh thiết kế phải trình cơ quan chuyên môn

về xây dựng thẩm định lại?

 • A

  Thay đổi tải trọng thiết kế

   

 • B

  Thay đổi vật liệu sử dụng cho công trình

   

 • C

  Thay đổi biện pháp tổ chức thi công

   

 • D

  Bao gồm cả 3 trường hợp a, b và c