1

Mất mát ứng suất tức thời là những dạng mất mát nào?

 • A

  Là những mất mát ứng suất xảy ra ngay tại thời điểm căng kéo.

   

 • B

  Là những mất mát xảy ra sau thời điểm căng kéo

   

 • C

  Là những mất mát xảy ra ngay tại thời điểm truyền lực căng lên bê tông.

   

 • D

  Là những mất mát xảy ra ngay sau thời điểm truyền lực căng lên bê tông.