1

Bến dạng trụ va neo cập hay được xây dựng cho các bến chuyên

dụng dầu khí vì

 • A

  Dễ phòng chống cháy nổ

   

 • B

  Thuận lợi trong quá trình khai thác

   

 • C

  Dễ neo cập

   

 • D

  Công nghệ hút rót