1

Cấp công trình bến phụ thuộc vào

 • A

   

  Lượng hàng thông qua bến

   

 • B

  Mức độ quan trọng của bến

   

 • C

  Người ra quyết định

   

 • D

  Trọng tải tầu và chiều sâu trước bến