1

Độ tĩnh lặng của bể cảng được xác định từ

 • A

   

  Thời gian cảng có thể khai thác bình thường trong một năm.

   

 • B

  Thời gian lặng gió trong một năm.

   

 • C

  Thời gian sóng lặng trong năm.

   

 • D

  Thời gian sóng có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng chiều cao nào đó trong năm.