1

Thời gian khác thác của cảng phụ thuộc vào

 • A

  Hệ số bận bến

   

 • B

  Điều kiện tự nhiên

   

 • C

  Thiết bị và công nghệ

   

 • D

  Cả b) và c)