1

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, chiều cao sóng H1% được hiểu là

 • A

  Chiều cao trung bình của 1% con sóng lớn nhất

   

 • B

  Chiều cao sóng với tần suất xuất hiện 1%.

   

 • C

  Chiều cao sóng lớn nhất với ứng với chu kỳ lặp lại 100 năm

   

 • D

  Chiều cao sóng ứng với vận tốc gió với chu kỳ lặp 100 năm.