1

Chiều cao sóng thiết kế trong tính toán kết cấu công trình cảng lược tính dựa trên

 • A

  Số liệu thực đo trong nhiều năm.

 • B

  Số liệu quan trắc từ vệ tinh.

 • C

  Tốc độ gió tính toán tương ứng với tần suất xuất hiện nào đó.

 • D

  Không có lựa chọn nào đúng.