1

Năng lực vận chuyển của một tuyến, đoạn tuyến đường sắt là:

 • A

  Khả năng vận chuyển được khối lượng hàng hóa

 • B

  Số lượng đôi tàu thông qua trong một ngày đêm

 • C

  Khả năng vận chuyển được khối lượng hàng hóa và hành khách quy đổi

 • D

  Đáp án b hoặc đáp án c tùy theo khổ đường và cấp đường