1

Sai số vị trí điểm khống chế đo vẽ so với điểm khống chế cơ sở

gần nhất không vượt quá:

 • A

  0.10 mm trên bản đồ đối với vùng rậm rạp

   

 • B

  0.15 mm trên bản đồ đối với vùng rậm rạp

   

 • C

  0.20 mm trên bản đồ đối với vùng rậm rạp

   

 • D

  0.25 mm trên bản đồ đối với vùng rậm rạp