1

Trong các biểu đồ quan hệ lập từ kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc, biểu đồ quan hệ nào được sử dụng để trực tiếp xác định sức chịu tải giới hạn của cọc:

 • A

  Biểu đồ quan hệ chuyển vị – tải trọng – thời gian

   

 • B

  Biểu đồ quan hệ tải trọng – chuyển vị

   

 • C

  Biểu đồ quan hệ chuyển vị – thời gian của các cấp gia tải

   

 • D

  Biểu đồ quan hệ tải trọng – thời gian