1

Thẩm quyền kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu thi công?

 • A

  Tư vấn thiết kế

 • B

  Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư

 • C

  Đơn vị kiểm định độc lập

 • D

   Cả ba đáp án trên